Nyheder december 2020

Siden sidst.

Selvom menighedsrådsmøderne har været afviklet på nogenlunde normal vis, har det været et højst udsædvanligt kirkeår.

Med udmeldingerne 11. marts blev kirkerne lukket helt ned. Det blev en påske uden gudstjenester, en situation vi aldrig har prøvet før, og forhåbentligt heller ikke kommer til igen.

Efter godt to måneders total ned lukning af kirkerne kunne vi så til Kristi Himmelfartsdag og Pinsen gradvis åbne kirkerne igen, men med begrænsninger på mange andre områder. Det har vi så lært at leve med, og må forberede os på det en rum tid endnu.

I skrivende stund er der netop kommet påbud om, at vi nu også skal bære mundbind i kirkerne, dog ikke når vi sidder på bænkene. Også julens gudstjenester bliver i høj grad påvirket af Corona situationen, men mere om det andet sted.

Selvom kirkerne har været lukket, har det ikke betydet at indhold og forkyndelse har været lukket ned. Via Facebook og hjemmeside har der til alle de lukkede søn- og helligdage været lagt prædikerne, tekster og salmer på nettet.

Her i efteråret mærker præst og kirkens personale dog følgerne blev udskudt til efter sommerferien, og der er ekstra ordinært mange dåb og bryllupper efter forårets udskydelser. Det giver en stor arbejdsbelastning for både præst og medarbejdere.

 

Årlige syn.

De årlige syn fandt sted den 19. maj begyndende i Vitved Kirke, efterfølgende Fruering Kirke og afsluttende med forpagterbolig, driftsbygninger og præstegården.

Synene gav kun anledning til registrering af mindre vedligeholdelsesopgaver i begge sogne og i præstegårdsboligen, samt diskussion af ønsker til større vedligeholdelsesopgaver i begge sogne og i præstegårdsboligen, samt diskussion af ønsker til større vedligeholdelsesopgaver på længere sigt.

 

Ny alterudsmykning i Fruering Kirke.

Efter konkurrence blev Kirsten Dissing Overgaard, tidligere valgmenighedspræst i Bering, valgt til at forestå den nye udsmykning af altertavlen i Fruering Kirke.

Udsmykningen består af tre sæt malerier, som kan udskiftes i takt med kirkeåret.

Den første del blev afsløret i pinsen og viser, hvor solen påskemorgen bryder langfredagens mørke og viser vej fra graven til liv og opstandelse. 

Anden del blev afsløret til høst gudstjenesten, og viser et flot landskabsmotiv med brødet og vinen som symbol på livets gaver. Sidste del afsløres 1. søndag i advent, og vi venter med spænding herpå.

 

Vitved Kirke.

Ved synet i 2019 blev det konstateret, at der var rådskader i tårnet. Efterfølgende vist det sig, at skaderne var opfattende, og der blev igangsat et projekt for at sikre, at det bliver en varig løsning. 

Et sådant projekt involverer mange kirkelige myndigheder. Først i juni 2020 var alle tilladelser og økonomien på plads, og arbejdet kunne gå i gang.

Tårnet blev løftet ned og alt træværk blev  udskiftet med nyt egetømmer. Den 5. oktober blev tårnet løftet på plads igen, og efterfølgende muret op igen og kalket, så nu har vi forhåbentligt et tårn, som kan holde de næste 100 år.

 

Fruering Kirke.

Udover alterudsmykningen har den mest omfattende opgave været udskiftning af lågerne omkring kirkegården. 

Hovedlågerne trængte til en renovering og maling, og de små trælåger var tjenlig til udskiftning. 

Det kan synes en lille opgave men også her skal de kirkelige myndigheder ind over for at godkende, hvilket også har været en længere varende proces. Det er nu sket, og lågerne er udskiftet.

Container og depotpladsen i Fruering skal renoveres i 2021, og samtidig har vi et hængeparti med radonsikring af præsteboligen. Det finder vi forhåbentligt en løsning på i det kommende år.

 

 

Mageskifte.

I 2019 fremsatte Naturstyrelsen ønske om at købe præstegårdens jord og skov af hensyn til beskyttelsen af grundvand ( skovrejsning ). Naturstyrelsen var dog indstillet på at lave mageskifte med et areal som Naturstrelsen ejer langs Storhøjvej.

Det blev i menighedsrådene besluttet at sige ja til et sådant mageskifte og efter en langvarig sagsbehandling i både provsti, Stift og Kirkeministeriet er mageskiftet nu godkendt i aller instanser, og den formelle overdragelse er sket pr. 1. oktober 2020. 

Poul Holm som var forpagter af de afståede arealer, fortsætter som forpagter af de nye arealer.

 

 

 

Tak til medarbejderne ved begge kirker.

Vi har, som også påpeget tidligere år, et både meget dygtigt, fleksibelt og engageret personale, hvilket betyder utroligt meget, specielt i et år som dette, med de store udfordringer Coronaen har givet, specielt for præst og medarbejdere.

Der har her sidst på året været yderligere udfordringer, idet vores graver i Fruering, Holger Aaen, den 2. oktober blev ramt af en blodprop i hjernen. 

Holger er nu under genoptræning på Hammel Neuro-center, og vi ser frem til , at han på et tidspunkt igen kan vende tilbage til jobbet.

Med en stor velvillig indsats fra gravermedhjælper Kristina, som er på fuld tid resten af året og med bistand fra Vibeke (graver i Vitved) og løs hjælp, klarer vi forhåbentligt situationen, indtil Holger er tilbage.

Kristina har fra 1. januar fået tilbudt et job som væksthusgartner, som hun har sagt ja til. Tillykke til Kristina med det. Men, det betyder samtidig, at vi må sige farvel til Kristina. Vi har været utrolig glade for samarbejdet, og vil i den grad komme til at mangle åben og venlig modtagelse i kirken og de flotte udsmykninger, som Kristina har stået for.

En speciel tak til Kristina og held og lykke med det nye job, og en stor tak til alle for indsatsen i årets løb.

 

Planlagt virksomhed i 2021.

Nyvalgte menighedsråd.

De nye menighedsråd træder i funktion 1. søndag i advent 2020. Specielt i Vitved, hvor alle er nyvalgte, skal vi bruge tid og energi for at komme ind i arbejdet. 

Der vil blive mulighed for deltagelse i kurser, ligesom vi internt i menighedsrådene skal have en diskussion om vision og målsætninger for både kirkelivet og arbejdet i menighedsrådene.

Vi har hidtil holdt de fleste fællesmøder, og det kan vi forhåbentlig fortsætte med.

 

 

Nyheder august 2020

Siden sidst.


Selvom Corona situationen langt fra er afsluttet, og der stadig er usikkerhed om det fremtidige forløb, kan vi dog med glæde konstatere, at vi nu har kunnet genåbne kirkerne, selvom der stadig er begrænsninger. Der er også stadig nogle, der føler usikkerhed ved at komme i kirken, men trods det, er der megen aktivitet. Udover de faste gudstjenester, er der rigtig mange bryllupper. 

De næsten tre måneders lukning af kirkerne har nu givet ekstra travlhed med de udsatte bryllupper og barnedåb. Oveni det kommer så konfirmationerne i august, så det er en travl tid for præst og medarbejdere.

Menighedsrådsmøder.

De foreløbige budgetter for begge kirkekasser er blevet behandlet og godkendt. Situationen er lidt speciel i år, idet det indledende budgetsamråd blev aflyst, ligesom så meget andet på grund af Coronaen.

På det indledende budgetsamråd får vi normalt udmeldt de overordnede rammer for økonomien i provstiet.

I år har vi fået ud-meldt nogle foreløbige rammer, og håber så, de holder når vi når til det afsluttende budgetsamråd i september. 

På baggrund af de foreløbige rammer har vi udarbejdet foreløbige budgetter for 2021, og skal så i oktober udarbejde og godkende de endelige budgetter for 2021.

Derudover blev blandt andet synsrapporterne og opfølgning herpå diskuteret, ligesom det afholdte orienteringsmøde blev diskuteret.

Udsmykning af altertavlen i Fruering Kirke.

I pinsen fik vi, efter udsættelse også på pga. Coronaen, afsløret første del af den nye udsmykning af altertavlen. Det var en rigtig positiv oplevelse.

Kirsten Dissing Overgaard, som står for udsmykningen, fortalte om sine intentioner med motiverne, og der blev serveret e lille forfriskning til de fremmødte.

Øverst er der en gengivelse af  det enkle kalkmaleri i koret, som viser Jomfru Maria med Jesusbarnet. Et maleri eller rettere skitse, som mange nok slet ikke er opmærksomme på, er der.

Nu kommer det til ære og værdighed, og det er planen, at denne del af udsmykningen er  permanent.

Det store motiv og sidefløjene viser gravstedet og opstandelsen.

Et motiv med en masse indhold, som ikke kan beskrives retfærdigt med ord, men som skal ses.

Både ved afsløringen  og efterfølgende har vi kun hørt positive tilbagemeldinger, og vi glæder os nu til næste del af udsmykningen, som vil blive afsløret ved høstgudstjenesten.

Valg til menighedsrådene.

Som omtalt flere gange tidligere skal der i år være valg til menighedsrådene for den kommende fire-års periode.

Den 9. juni blev der afholdt orientering- og sognemøde, hvor der - udover reglerne for valg mv. - blev orienteret om arbejdet i den forløbne periode. Mere vigtigt var dog muligheden for at diskutere det fremtidige arbejde og ønsker til arbejdet i sognene og menighedsrådene. Fremmødet var ikke prangende (godt 20), men nok hvad vi kunne forvente, da det alene var et orienteringsmøde.

Vigtigere er det med et stort fremmøde til de egentlige valgforsamlinger, som afholdes den. 15. og 16. september i Fruering og Vitved. Det er her valgene finder sted, og vi håber på stort fremmøde. Der skal findes nye medlemmer til begge menighedsråd, så mød op og få indflydelse på sammensætningen af de nye menighedsråd.

Radonproblemet i præstegården.

Fra menighedsrådet blev der foreslået en fremtidssikret løsning med et radon tæt terrændæk og omlægningen af gulve og samtidig etablering af gulvvarme, da de nuværende uisolerede gulve er meget kolde. Desværre blev dette forslag ikke godkendt i provstiet, hvor man i stedet foreslog en mindre omfattende midlertidig løsning, og den store løsning udskydes til der skal foretages en mere omfattende renovering af præsteboligen. Præstegårdsudvalget er nu gået i gang med at finde ud af, hvad der kan laves af løsninger for problemet skal løses.

Mageskifte (jordfordeling)

Som tidligere omtalt har Naturstyrelsen fremsat ønske om at købe præstegårdens jord og skov af hensyn til beskyttelse af grundvand (skovrejsning). Naturstyrelsen var dog indstillet på at lave mageskifte med et areal, som Naturstyrelsen ejer langs Storhøjvej.

Holdningen hos de fleste i menighedsrådet har været, at vi ikke ønsker at sælge, men kunne der laves et magelæg med tilsvarende areal, ville vi arbejde videre hermed. Det er vanskeligt at gå imod, når Naturstyrelsen, som ønsker at købe arealet af hensyn til skovrejsning og grundvandsbeskyttelse.

Efter en langvarig sagsbehandling i både provsti, Stift og Kirkeministeriet er mageskiftet nu godkendt i alle instanser og af menighedsrådene.

Vurderingsstyrelsen og Naturstyrelsen har også godkendt mageskiftet, og der planlægges nu et møde i august med Naturstyrelsen, hvor de endelige grænsedragninger (skel) skal fastlægges, og hvor vi formentlig formelt kan underskrive aftalerne. Herefter resterer endnu en række administrative ting.

Landinspektører skal afsætte nye skel, og der skal ske tinglysning mv. Dette kan der gå en rum tid med, men den formelle overdragelse forventes at ske pr. 1. oktober 2020 af hensyn til forpagtningsaftalen.

Nuværende forpagter Poul Holm fortsætter som forpagter af de nye arealer.

Vitved

Endelig har vi fået samtlige godkendelser og tilladelser i hus til renovering af tårnrytteren. Tag og murværk er taget ud, og selve bindingsværkskonstruktionen er løftet ned fra soklen med en kran.

Det var nødvendigt forinden at forstærke hjørner og samlinger, for at den ikke skulle falde fra hinanden under manøvren. Selve restaureringen foregår på tømrens værksted, hvor den kirkekyndige arkitekt skal besigtige hver enkelt bjælke, for at beslutte hvor meget, der kan/skal genbruges.

Man kunne jo mene, at det ville være både nemmere og billigere at bygge et nyt bindingsværk, eller - helt radikalt- blot mure et nyt klokketårn og kalke det. Derefter ville vi ikke få flere problemer med råd i træværket. Men eftersom vi har med en middelalderkirke at gøre, har vi pligt til at vedligeholde den efter Nationalmuseets retningslinjer.

I mellemtiden er der sat en lille hat over klokken for at beskytte den mod vejr og vind.

Der vil fortsat blive ringet og kimet ved gudstjenester og andre lejligheder, men for ikke at skabe unødige vibrationer, vil der ikke være daglige ringninger, før den nye tårnrytter er på plads igen. Forhåbentligt inden vinter.

 

 

Nyheder juni 2020

Der har været travlhed for præst og medarbejdere. Gospelgudstjenesten med konfirmanderne nåede vi, traditionen tro, at afholde. Og selvom der ikke var helt så mange deltagere denne gang, blev det en meget flot oplevelse. En af de bedste.

Inden det hele lukkede ned, nåede vi også årets fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller i Stalden. Igen i år med stor deltagelse.

Påskens mange gudstjenester og aktiviteter, i forbindelse med denne Corona krise, måtte jo også aflyses.

Regnskab 2019 og budget 2021.

Regnskabet for 2019, for begge kirkekasser, blev godkendt på menighedsrådsmødet i marts. For begge kasser

var der et mindre underskud, men likviditeten er stadig rimelig. Der må dog påregnes besparelser  de kommende år.

Det indledende budgetsamråd i provstiet blev også aflyst, og vi kender således kun, hvad der kan forventes til driften i 2021, men ikke til større opgaver. Foreløbigt budget for begge kirkekasser for 2021 skal sendes til provstiet senest den 15. juni 2020. Vi går nu i gang med at udarbejde budgetforslag til trods for usikkerheden. 

Budgetterne er foreløbige, da afsluttende  budgetsamrådsmøde i provstiet først finder sted i september. Først her ved vi nøjagtigt, hvilke midler vi får til rådighed i 2021.

Menighedsrådene skal fremsende endelige budgetter til provstiet senest den 15. november.

Præstegården.

Der er nu udarbejdet rapport vedrørende radonproblemet i præstegården. i rapporten er anført 3 løsningsforslag. De 2 første forslag med enten ventilation eller sug og forslag 3 med etablering af et radontæt terrændæk og omlægning af gulve.

Menighedsrådene er stemt for løsning 3, og samtidig etablering af gulvvarme, da de nuværende uisolerede gulve er meget kolde. Dette forslag er nu sendt til provstiet med håb om, at der bevilges penge til det. I forpagterboligen var muren i den ene ende meget kold, og der er nu blevet ekstra isoleret.

Vitved

I Vitved er tilladelsen fra den Kgl. bygningsinspektør kommet og vi kan nu påbegynde arbejdet med kirketårnet.

En anden reparation, der har været på synslisten de sidste mange år , er containerpladsen ved graverens redskabsskur. Træværket, der er rådnet efter 20-25 års brug, vil blive udskiftet med en betonmur for bedre holdbarhed.

Mindeord om Marianne Schindel.

I påsken modtog vi den triste besked, at Marianne Schindel var afgået ved døden den 9. april, 81 år gammel.

I 1968 kom præsteparret Schindel til Fruering og Vitved Sogne, og Marianne blev en meget afholdt og engageret præstekone. Hun var den samlende faktor i hjemmet og stor støtte for Jørgen med ris og ros samt den, der kunne gyde olie på vandene.

Hun deltog aktivt i sognets virke og var altid med, når der var arrangementer i præstegården. Deltog til det sidste i de årlige grundlovsmøder hos Inge og Hans Vedersø og var bl.a. med i Fruering Foredragsforening.

Marianne havde blik for de smukke detaljer i naturen, hvilket kom til udtryk gennem hendes fotos, som bl.a. blev taget på cykel rundt i landskabet. De gode fotos blev vist på flere udstillinger.

Hun elskede at rejse og måtte ofte med veninderne, da Jørgen skulle passe sin præstegerning.

Inden Marianne fyldte 70 år, blev hun ramt af den frygtelige sygdom ALS, som hun tappert kæmpede mod til det sidste.

Hun har gennem alle årene været ufattelig sej og til stadighed været positiv og smilende og har villet livet, selvom hun gennem tiden blev svagere og svagere.

Dagligdagen derhjemme klarede hun dog med bistand fra plejepersonale og venners hjælp.

Marianne Schindel var et klogt, vidende, empatisk og utroligt sødt menneske, der selv under sin lange svære sygdom formåede at give livsmod og glæde til dem, der omgav hende.

Æret være Marianne Schindels minde!

 

 

 

 

Nyheder marts 2020

Gudstjenesten

Som det nok er  nogen bekendt, har landets biskopper ønsket en bred debat om gudstjenestens faste form, også det der kaldes liturgien. Hvordan holder vi gudstjeneste i dag? Hvordan gør vi det bedst i fremtiden?

Som grundlag for debatten har tre fagudvalg undersøgt gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, og baggrunden for det er , som det er.

Hvad er det centrale ved dåb og nadver? og skal der være mere frihed til at ændre på gudstjenestens ( Højmessens) form og indhold?

Der er så lagt op til, at menighedsråd, præster og alle andre kan diskutere gudstjenestelivet og kan komme med indspil til debatten indtil september 2020.

Herefter vil der blive samlet op på debatten og taget stilling til, hvad der videre skal ske.

Vi har i menighedsrådene haft en indledende drøftelse ud fra oplægget. Det er på mange måder en svær debat. På de ene side er de fleste komfortable med genkendeligheden i gudstjenesten men samtidig bevidste om, at mange ikke så kirkevante måske føler sig usikre og fremmede i kirken og den ritualer.

Hvordan sikrer vi bedst, at kirken fortsat har indhold og betydning for flest mulige?

Som nævnt en svær debat. Vi har dog besluttet at diskutere emnet på et kommende menighedsrådsmøde, hvor der sættes tilstrækkelig tid af, og hvor  alle medarbejdere også inviteres. Andre med interesse for sagen kan også deltage i debatten.

 

Informations -og Sognemøde. 

Som tidligere omtalt er 2020 valgår for landets menighedsråd.

Den udadvendte proces begynder med et Informations- og Sognemøde tirsdag den 12. maj.

her vil der - udover reglerne for valg mv. - blive orienteret om arbejdet i den forløbne periode, og mere vigtigt vil der blive mulighed for at diskutere det fremtidige arbejde og ønsker til arbejdet i sognene og menighedsrådene.

Der sker en stor udvikling i vore sogne og nabosogne den kommende periode, og det er vigtigt, vi får sammensat et menighedsråd, som afspejler interessen i sognene.

Derfor notér allerede nu datoen.

Nærmere information om tid og sted

kommer, når datoen nærmer sig.

 

Præsteboligen.

Ved en undersøgelse af alle provstiets præsteboliger og sognehuse, blev derkonstateret for høje radonværdier i dele af vores præstebolig.

Der er nu igangsat en analyse af, hvordan problemerne kan afhjælpes. Det kan desværre vise sig at blive en både omfattede og dyr sag, og med betydelige ulemper for præsteparret i den periode, en udbedring skal finde sted.

 

Fruering.

Grøn kirke

Vi er ved at få en grøn kirke i Fruering.

Desværre skyldes det alger, som breder sig med stor hast i disse fugtige tider på de fleste bygninger. Det undersøges, hvorvidt der kan gøres noget nu, eller det må afvente den normale kalkning af kirken.

Mere seriøst omkring Grøn Kirke. Vi er ikke med i det officielle samarbejde omkring Grøn Kirke. Det betyder dog ikke, at vi ikke tænker "grønt".

Blandt andet har vi fra provstiet fået bevilget penge til indkøb af en minilæsser til kirkegården. Bevillingen var til en dieseldrevet minilæsser, men det er nu besluttet, at vi anskaffer en eldrevet, selvom den er betydelig dyrere i anskaffelse. Den er dog billigere i drift og samtidig mere miljøvenlig.

Udsmykning af altertavlen.

Kirsten Dissing Overgaard, som blev valgt til at forestå den nye udsmykning af altertavlen, er nu gået i gang med malerierne.

Efter planen skulle de første være klar til indvielse i påsken. Det ser vi frem til med spænding! 

Belysning

Der er opsat ny belysning ved gavl indgangen til konfirmandstuen.

Her er der også garderobe mv., så vi opfordrer til at benytte denne indgang.

 

Vitved.

Tårnet.

Vi må leve med stilladset omkring tårnet en tid endnu, da der er ventetid på den nødvendige udtalelse fra Den kongelige Bygningskonstruktør.

Vi håber, at arbejdet kommer i gang til sommer.

 

Valg af menighedsråd.

Der er mange interessante opgaver, der skal løses, for at vi kan have et aktivt kulturliv i og omkring vores gamle middelalderkirker. Så hermed opfordres alle i Vitved og Fastrup til at overveje at deltage i det kommende valg her i 2020.

 

 

 

 

Nyheder december 2019

Nye lejere.

Der er kommet nye lejere i forpagterboligen. Det er Jes Andersen og Linda Hansen, der er flyttet ind. Vi ser frem til et godt samspil med dem også. Driftsbygningerne er fortsat lejet ud til anden side.

 

Sikkerhed ved gravsten.

Efter at der har været en alvorlig ulykke på en kirkegård, hvor der var en (stor) gravsten, der væltede ned over et barn, som blev dræbt, har der været skærpet fokus på sikkerheden omkring gravstenene (monomentsikkerhed). Specielt for større gravsten (over 60 cm høje) er det vigtigt, at det kontrolleres, om de står sikkert og ikke kan vælte.

Det er gravstedsindehaverens ansvar at kontrollere og sikre, at stenene ikke kan vælte, og hvis der er problemer, at få dem udbedret.

Hvis du som gravstedsindehaver observerer problemer, kan graver eller kirkeværge kontaktes og give vejledning, hvordan stenene kan sikres.

 

Fruering Kirke.

I forbindelse med renoveringen af kirken i 2015 blev der samtidig bevilget et beløb til ny kunstnerisk udsmykning af altertavlen. Et udvalg har arbejdet med sagen, og to kunstnere fra det østjyske blev valgt til at komme med forslag til en udsmykning. Begge har præsenteret skitser med deres oplæg, og det blev herefter besluttet, at Kirsten Dissing Overgaard får opgaven. Hun var gennnem mere end 20 år præst i Bering Valgmenighed og er stadig bosat her. Hun har lavet udsmykninger til flere kirker, bl.a. i Tåning Kirke.

Hun har nu lavet udkast til udsmykningen, som er nye malerier, der kan udskiftes i årets løb.

Nu venter vi spændt på, at arbejdet går i gang og forhåbentlig kan præsenteres i løbet af 2020.

Derudover er der planer om udskiftning af trælågerne ind til kirkegården med metallåger i stil med den nuværende låge ved den lille parkeringsplads. De nuværende låger er i en dårlig forfatning og enkelte af dem er meget besværlige at lukke. Sagen ligger for øjeblikket til godkendelse i de kirkelige myndigheder.

Endelig er der blevet opstillet en bænk ved udgagnen til den lille parkeringsplads, så der er mulighed for at sætte sig og få et hvil, hvis man venter på taxa eller andet.

 

Vitved Kirke.

Efter at Vitved Kirke i 2017 fik nyt tag, i 2018 nyt gulv i koret og reparationer af alterbord og alterskranke var forventningen, at der ikke skulle komme flere store reparationer lige nu. Desværre, har det ikke holdt stik. Ved synet blev det kontateret, at der var rådskader i tårnet.

Efterfølgende har det vist sig, at skaderne er så omfattede og at der nu er  igangsat et projekt, som skal sikre, at der bliver en varig løsning. Et sådant projekt involverer mange kirkelige myndigheder og i skrivende stund er det uopklaret, hvordan og hvornår renoveringen kan gennemføres. Derfor står der stadig det skæmmende stillads ved kirkens gavl.

Derudover er der i 2019 købt nye hynder til kirkebænkene. De nuværende trængte, mildest talt,  til en udskiftning efter op mod 40 års brug.

 

Musik.

Der er i 2019 afholdt 6 koncerter samt en gospelgudstjeneste og der har været Luciaoptog, julekoncert med kirkernes Pigekor og Virringkorets Adventskoncert og ligeledes har vi sunget julen ind i Vitved Kirke.

Igen en række gode oplevelser. Vi har netop oplevet Kurt Ravn som solist og CarlErik Munk-Andersen på klaver/orgel i Fruering Kirke. Et brag af en oplevelse med sang, orgelspil og fællessang i en stopfyldt kirke. Det kan man kun gå opløftende fra.

Voksenkoret, både damekoret og det udvidede kor, har været med til at gøre mange af årets gudstjenester til noget særligt. Pigekorene, som også ledes af Gurli, medvirker også ved flere gudstjenester og er med til at berige kirkegangen.

Vi kan således endnu engang fremhæve vores glæde som priviligerede sognebørn i Fruering Kirke og Vitved over, at vi har et meget dygtig og professionelt personle og præst, der skaber glæde, tryghed og nærhed i vore sogne også med musik og sang.

Konfirmandundervisning og Gospelgudstjeneste.

Konfirmand -og minikonfirmandundervisningen er en vigtig aktivitet og samtidig en stor opgave for både præst og organist.

Der var i 2019 usædvanligt store konfirmandhold og Inge-Gerd og medarbejdere afholdt hele 6 konfirmationsgudstjenester. Samtidig har de mange konfirmander trukket store ressourcer til konfirmandundervisning i det forløbne år.

Vi skal derfor være glade for, at der er mange konfirmander, men det er en stor opgave for en alene-præst og medarbejderne.

Et af årets højdepunkter er gospelgudstjenesten med konfirmandernes medvirken, som nu er gennemført for 10. gang under kyndig ledelse af Tina Buchholtz og med aktiv indsats også af præst, organist og praktisk hjælp fra medlemmer af menighedsrådene.

 

Planlagt virksomhed i 2020

Der er planlagt en større reparation af tårnet på Vitved Kirke og i Fruering ser vi frem til den nye udsmykning af altertavlen i kirken.

I samtlige sognegårde og præsteboliger i provstiet er der blevet gennemført radon-målinger. Desværre viser det sig, at  tallene i vores præstebolig er for høje. Der forestår nu et arbejde sammen med sagkyndige om at finde løsninger enten i form af ventilation eller på anden vis.

Skolekirkesamarbejde.

På budgetsamrådet blev det besluttet at indføre en skoletjeneste i provstiet. Skoletjenesten har til formål at styrke samarbejdet mellem skole og kirke såvel lokalt som over sognegrænser i Skanderborg Kommune. Målgruppen er elever fra børnehaveklasse til og med 10. klassetrin. Der nedsættes et repræsentantskab som udgøres af en folkevalgt repræsentant, udpeget fra hvert pastorat, en præst fra hvert pastorat og provsten for Skanderborg Provsti. Repræsentantskabet vælger bestyrelse, som består af 5 medlemmer. Fra vore sogne er Helle Tygesen valgt til repræsentantskabet, hvor Inge-Gerd også indtræder.

Eventuel jordfordeling (mageskifte)

Naturstyrelsen har fremsat ønske om at købe Præstegårdens jord og skov af hensyn til beskyttelse af grundvand (skovrejsning). Naturstyrelsen er dog indstillet på at lave mageskifte med et areal, som Naturstyrelsen ejer langs Storhøjvej.

Umiddelbart er holdningen hos de fleste i menighedsrådene, at man ikke ønsker at sælge, men kan der laves et magelæg med tilsvarende areal, vil vi arbejde videre hermed. Det er vandskeligt ar gå imod, når det er Naturstyrelsen, som ønsker at købe arealet af hensyn til skovrejsning og grundvandsbeskyttelse.

Et sådant jordbytte skal godkendes i Kirkeministeriet. Vi arbejder derfor videre med sagen og status er, at sagen med anbefaling fra provstiet og Stiftet nu er videresendt til Kirkeministeriet.

Valg

I 2020 skal der afholdes valg til menighedsrådene. Valgproceduren er formelt set ny, men som i praksis stort set, som den altid er gennemført hos os uden egentligt afstemningsvalg.

Valget begynder med, at der afholdes et offentligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj. I 2020 vil det sige tirsdag d. 12. maj. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsrådsmøde, hvor rådet redegør for sin virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Derefter afholdes en valgforsamling 3. tirsdag i september ( 15. september i Fruering og 16. september i Vitved), hvor menighedsrådets medlemmer vælges.

I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes om tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen.

Selvom der endnu er lang tid til valget, er det tid at begynde overvejelserne om nye menighedsrådsmedlemmer hos os. Det bliver der behov for og vi skulle gerne kunne bevare traditionen, at der er flere kandidater, end der er brug for.

Tak til medarbejderne.

Vi har, som også påpeget tidligere år, et både dygtigt, fleksibelt og engageret personale, hvilket betyder utrolig meget.

Det giver en ro og et godt samarbejdsklima, som smitter af på alle, som har berøring med kirkerne og kirkegårdene.

En stor tak skal lyde til alle for indsatsen i årets løb.

Tak for samarbejdet.

Til slut skal lyde en stor tak til præst, kirkebetjeningen, øvrige menighedsrådsmedlemmer og samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forløbne år.

Takken skal også gælde alle de frivillige, der yder en stor indsats i forbindelse med udgivelse af kirkeblad, arrangementer i sognene og deltagelse i vore kor og opbakning fra familier og ægtefæller.

 

 

Nyheder september 2019

Menighedsrådsmøder.

 

Der har siden sidst kun været et enkelt menighedsrådsmøde i sognene. Her blev blandt de foreløbige budgetter  for 2020 gennemgået og godkendt.

Endelige budgetter skal godkendes på oktobermødet og indsendes til provstiet senest 15. november. Desuden blev opfølgning på synsrapporter gennemgået og besluttet.

Af større ting kan nævnes, at i Fruering planlægger vi at udskifte de nuværende tre trælåger ind til kirkegården med jernlåger, som lågen ved den lille parkeringplads.

Trælågerne er i dårlig stand og en enkelt kan dårligt lukkes. Udskiftning af lågerne skal godkendes i Stiftet, så det er en lidt længere proces.

Derudover planlægges flytning af indgangspartiet til Stalden til den modsatte gavl op mod boligen og samtidig renovering af overdækningen her. Den nuværende indgang er ikke særlig hyggelig og ved flytning bliver der samtidig bedre garderobe og toiletforhold.

 

I Vitved er kirken og graverkontoret blevet kalket. Der er kommet hylder op i fyrrummet og to ruder er repareret i kirkens vinduer efter stenslag. Plankeværket ved containerpladsen er blevet malet op -desuden vinduer og døre i kontorbygningen. Der er bestilt nye hynder til kirkebænkene.

Desværre viste det sig ved nærmere inspektion, at klokketårnet ikke kun skulle have en mindre reparation, men en hovedreparation. 

Det vil blive sat i gang snarest.

 

Nye lejere.

Som vi tidligere har orienteret om, har Kim Weaver efter 25 år i forpagterboligen selv købt hus og er flyttet.

Nye lejere fra 1. juli er Jes Andersen og Linda Hansen. Vi byder velkommen og ser frem til et godt og udbytterigt naboskab.

Samtidig har John Vind Christiansen lejet en del af driftsbygningen, hvor den anden del fortsat er lejet ud til Hans Winther "Byt din dyt."

 

Bænk i skoven.

Venlige naboer har gjort os opmærksom på, at det vil være godt, hvis der var en bænk ved udgangen af præsteskoven mod Furden, så man kan få sig et hvil og nyde udsigten. Menighedsrådene var enige heri og har bevilget pengene til bænken. Bænken er  nu opstillet og vi kan kun anbefale at tage turen gennem skoven og slappe af på bænken. 

 

Kunstnerisk udsmykning.

Vi har tidligere fået bevilget et beløb til ny kunstnerisk udsmykning på altertavlen i Fruering Kirke til erstatning for det nuværende, som er dyster og ikke af stor kunstnerisk værdi.

To kunstnere fra det østjyske er valgt til at komme med forslag og de har præsenteret skitser med deres oplæg.

På det kommende menighedsrådsmøde træffes formodentlig beslutning om, hvem der vælges til opgaven. Herefter forestår en dialog med den valgte kunstner om den endelige udformning. En spændende proces forestår.

 

Valg.

I 2020 skal der igen afholdes valg til menighedsrådenene.

Valgproceduren er formelt set ny, men i praksis stort set som den altid er gennemført hos os uden egentlig afstemningsvalg.

Valget begynder med, at der afholdes et offentligt orienteringsmøde den anden tirsdag i maj. I 2020 vil det sige tirsdag den 12. maj. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådene redegør for sin virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Derefter afholdes en valgforsamling den tredje tirsdag i september, hvor menighedsrådenes medlemmer vælges.

I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere.

I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen. Selvom der endnu er lang tid til valget, er det tid at begynde overvejelserne om nye menighedsrådsmedlemmer hos os.

Det bliver der behov for og vi skulle gerne bevare traditionen, at der er flere kandidater, end der er brug for.

 

 

 

 

 

 

Nyheder juni 2019

Konfirmationer.

Der er i år udsædvanligt store konfirmandhold og Inge-Gerd og medarbejdere skal holde hele 6 konfirmationsgudstjenester.

Samtidig har de mange konfirmander trukket store ressourcer til konfirmandundervisningen i det forløbne år. Vi skal være glade for de mange konfirmander, men det er en stor opgave for en alenepræst og medarbejdere.

Årligt kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn.

Det årlige syn fandt sted d. 3. april. Vi begyndte i Vitved Kirke, efterfølgende i Fruering Kirke og afsluttede med forpagterbolige, driftsbygninger og præstegården. Derefter blev der udfyldt synsprotokoller med de mangler og ønsker, der blev registreret. Efterfølgende bliver opgaverne prissat og det besluttes i hvilken takt opgaverne skal gennemføres.

Der var ikke større mangler at påpege - det var primært mindre vedligeholdelsesgaver, der blev noteret.

Der er fremsendt et enkelt større anlægsønske til provstiet, nemlig indkøb af en minilæsser til kirkegården. Først i løbet af sommeren bliver det afklaret, om der er midler hertil i provstiet.

 

Regnskab for 2018 og budget for 2020.

Regnskabet for 2018, for begge kirkekasser, blev godkendt på menighedsrådsmødet i marts. I Fruering var der et overskud på godt 70.000kr på driften og i Vitved et underskud på knap 60.000 kr.

Desuden er der i Vitved brugt et større beløb af de opsparede midler til de mange renoveringsopgaver, der blev gennemført i 2018.

 

Det indledende budgetsamrådsmøde i provstiet afholdes tirsdag den 8. maj i kirkecenteret i Højvangen.

På budgetsamrådsmøderne bliver kirkeskatten drøftet og der orienteres om økonomien i provstiet, herunder hvilke midler, der forventes at være til rådighed til de mange opgaver og ønsker til anlægsrojekter fra sognene.

I 2020 bliver der en speciel udfordring på grund af den nye ferielov. Den betyder, at der sandsynligvis skal hensættes et helt års feriepenge i budgettet. Hvordan det skal gøres er endnu uafklaret, men det vil givetvis komme til at påvirke muligheden for at kunne få opfyldt ønskerne til nye opgaver eller anlæg i de enkelte sogne.

 

Foreløbigt budget for begge kirkekasser for 2020 skal sendes til provstiet senest den 15. juni 2019. Der vil i slutningen af maj og begyndelsen af juni måned blive udarbejdet budgetforslag til forelæggelse og godkendelse på menighedsrådsmødet den 6. juni.

Budgetterne er foreløbige, da afsluttende budgetsamrådsmøde i provstiet først finder sted den 3. september. Først her ved vi nøjagtigt, hvilke midler vi får til rådighed i 2020. Menighedsrådene skal fremsende endelige budgetter til provstiet senest den 15. november.

 

 

 

 

 

Nyheder Marts 2019

 

Julen og nytåret er vel overstået med dens mange aktivteter både i kirken og på hjemmefronten.

I kirkerne har der været Lucia optog og koncert, adventskoncert med Virringkoret og krybbespil med mini konfirmander og julesang i Vitved Kirke som vanlig.

Desuden julegudstjenesterne, hvor der altid er en særlig stemning. Det er der også ved nytårsgudstjenesterne, hvor vi kan ønske hinanden godt nytår med champagne og kransekage, som Inge-Gerd og Finn hvert år trakterer med. En god tradition, som vi siger tak for.

 

Konstituering

 

Som vanlig er november-menighedsrådsmødet også et konstituerende møde, hvor der er valg til de såkaldte enkeltmandsposter ( formand, næstformand, kirkeværger, kasserer, sekretær og kontaktperson). Disse poster besættes kun for et år ad gangen.

 

Efter den ændrede konstituering i Vitved på oktobermødet var alle valg genvalg både i Vitved og i Fruering.

Der har atter igen i år været afholdt fastelavnsgudstjeneste, tøndeslagninng og Gospelgudstjeneste.

 

Gospel gudstjenesten er for 9. gang under ledelse af Tina Buchholtz, hvor årets konfirmander bruger hele søndagen til at forberede sig og afsluttende med gudstjenesten kl. 16.

Det blev en dejlig oplevelse.

Til begge arrangementer er der brug for frivillig hjælp til afviklingen og heldigvis er der altid menighedsrådsmedlemmer, som beredvilligt træder til. - Tak for det!

 

Nye lejere

 

Vi har fået ny lejer i den del af driftsbygningerne, vi ikke selv benytter.

Lejer er Hans Winther, Skanderborg, som ejer firmaet BytDinDyt og bygningerne skal bruges til udstilling og opmagasinering af biler.

 

Også boligen til forpagtergården skl have ny lejer. Efter 28 år som lejer - i begyndelsen af både bolig og driftsbygninger og de senere år alene boligen - har Kim Weaver besluttet at købe sit eget og er derfor flyttet med udgangen af 2018.

Boligen er i god stand, men der skal selvfølgelig males og småreparationer til, inden den kan genudlejes. Dette er nu igangsat og vi håber snarest at finde en ny og stabil lejer.

 

Sikkerhed ved gravstenene.

 

Efter at der har været en alvorlig ulykke på en kirkegård, hvor der var en (stor) gravsten, som væltede ned over et barn, der blev dræbt, har der været skærpet fokus på sikkerheden omkring gravstenene ( monomentsikkerhed).

 

Specielt for større gravsten ( over 60cm høje) er det vigtigt, at det kontrolleres, om de står sikkert og ikke kan vælte. Det er gravstedsindehaverens ansvar at kontrollere og sikre, at stenene ikke kan vælte og hvis der er  problemer, at få dem udbedret.

 

Hvis du som gravstedsindehaver observerer problemer, kan graver eller kirkeværge kontaktes oggive vejledning, hvordan stenene kan sikres.

 

Vitved

 

Efter to år med store renoveringsprojekter, nyt tag i 2017 og nyt altergulv i 2018, ser vi frem til et år med fokuks på at få afslutttet forskellige vedligeholdelsesopgaver omkring kirken, kirkegården og parkeringspladsen.

En del af disse, som f.eks. kalkning af kirke og kapel, er afhængige af vejrgudernes gunst.

 

Fruering

 

Der er etableret bedre belysning fra præsteboligen og til "Stalden", ligesom der er etableret WIFI i "Stalden".

 

Præsteskoven

 

Som vi tidligere har orienteret om, blev det sidste år besluttet at foretage udtynding og oprydning i præstegårdsskoven. Blandtandet var der en del asketræer, som var truet af sygdommen "asketoptørre", som tuer med at dødsdømme størstedelen af asketræerne i Europa.

 

Derfor blev det anbefalet af fælde alle asketræer, som stadig kunne bruges til savværkstræ, inden sygdommen gør, at træerne dør og dermed bliver værdiløse.

 

Desuden var der en del væltede træer, som skulle fjernes, samt udtynding og oprydning. Det er nu udført af Skovdyrkerforeningen.

 

Desværre er oprydningen ikke sket, som vi har ønsket. Stierne skal reetableres og der skal ske oprydning. Dette er påtalt overfor Skovdyrkerforeningen og der er lovet snarlig udbedring.

 

Skoven indeholder desuden en fredet gravhøj, hvor der i samspil med Skanderborg Museum, for et par år siden, blev fældet en del bevoksning, så højen kunne blive frilagt.

 

Fra menighedsrådenes side ser vi gerne, at skoven bliver udnyttet til rekreative formål i forbindelse med det øvrige stisystem, som er etableret i Anebjerggård området.

 

På menighedsrådenes vegne Erna Schøler og NielsPeter Skrubbeltrang.

 

Babysalmesang

 

Også dette forår er der indbudt til sang med babyerne i Fruering Kirke. Også denne gang står musikpædagog Diana Buch for sang og lege mm.

 

Der er sendt breve ud til alle i Fruering og Vitved sogne, som har børn mellem 0-1 år og der er, som altid, god tilslutning hertil.

 

Forløbet startede i slutningen af februar måned ( uge 8) og strækker sig over i alt 8 gange frem til og med torsdag d. 11. april. Så har man ikke fået tilmeldt sig endnu, kan man stadig nå at være med. I kan blot møde op i Fruering Kirke om torsdagen kl. 9.15-10.00 i de resterende uger frem til uge 15. Dog er uge 13 en tirsdag den 26. marts.

 

Det er gratis at deltage og alle babyer med mor, far og/eller bedsteforældre er meget velkomne.

 

Aarhus-tur med konfirmanderne

 

I skrivende stund ser vi frem til vores Aarhus-tur med konfirmanderne, som i år finder sted tirsdag de 12. marts fra morgenstunden.

 

Vi skal igen i år besøge Vor Frue Kirke i Aarhus og én af de nyere kirker; denne gang Helligåndskirken i Hasle.

 

Konfirmander og Påskeudstilling

 

Som den gode tradition, det efterhånden er blevet, vil også dette års konfirmander få mulighed for at sætte billleder og farver på påskens begivenheder.

 

Malerierne strækker sig fra palmesøndag til 2. påskedag og de vil kunne ses i kirkerne fra Palmesøndag og gennem hele påskeugen.

 

Konfirmander og forældreaftener

 

Inden længe får konfirmanderne besked med hjem vedrørende kommende konfirmand forældreaftener som formentlig bliver over et par dage i den sidste uge af marts.

 

Indbydelserne hertil vil også kunne ses på konfirmandernes Facebook-gruppe.

 

Vi gennemgår alt det praktiske omkring konfirmantionerne, gudstjenesten forløb, fotografering m.m.

NB! Disse aftener er kun for forældre!

 

Skærtorsdag med ost og vin

 

Skærtorsdag aften spiste Jesus et måltid sammen med sine deciple. Ved dette måltid sammen med dem lagde Jesus nye traditioner oven på de gamle traditioner og dannede dermed det, kirken kender som nadveren.

Skærtorsdag handler i høj grad om de fællesskab vi har, når vi spiser sammen.

Derfor vil vi også i år byde på ost og vin i våbenhuset efter højmessen i såvel Fruering som i Vitved Kirke som i år er:

Torsdag d. 19. april kl. 16 i Vitved Kirke

og kl. 19.30 i Fruering Kirke.

 

 

 

 

 

Nyheder december 2018

.

.

Ny konstituering i Vitved menighedsråd.

Formand i Vitved menighedsråd, Hans Jørgen Schmidt Laursen, har ønsket at udtræde af menighedsrådet 24. oktober og ind trådte i stedet Peter Holst Jensen, som var suppleant og som tidligere har været medlem af menighedsrådet.

Erna Schøler Sørensen blev valgt  som ny formand. Peter Holst Jensen overtager posten som formand for kirkeudvalget. 

Øvrige poster i menighedsrådet er uændret.

Alle menighedsrådsmøderne afholdes som fællesmøder og det er aftalt, at Niels Peter Skrubbeltrang, der er fællesrådsformad, fremover leder alle fællesmøderne. Hidtil er mødeledelsen gået på skift mellem de to formænd.

I kirkeåret har der, foruden 7 ordinære fællesrådsmøder inklusive det årlige syn, været afholdt en række møder i præstegårdsudvalget, regnskabs- og budgetmøder, budgetsamrådsmøder i provstiet og separate møder i det enkelte menighedsråd m.v.

Alle menighedsrådsmøder holdes i " Stalden" ved præstegården. Stalden er et stort aktiv for os, både til møder, konfirmandundervisning og andre arrangementer.

Referater fra menighedsrådsmøderne kan findes på sognenes hjemmeside: www.f-v-sogne.dk 

 

Sogneudflugt og Sognemøde.

Søndag d. 16. september tog vi på sogneudflugt.

Der var lavet et spændende program begyndende med en velbesøgt høstgudstjeneste i Fruering Kirke.

Derefter blev bussen fyldt og første besøg i Spentrup Kirke, hvor vi hørte om Steen Steensen Blicher. Derefter Hvidsten Kro med spisning og foredrag og endelig besøg i Tjele Kirke.

Dagen sluttede med besøg ved "Verdenskortet" ved Klejtrup Sø, hvor vi også fik en lækker middag inden hjemturen.

I løbet af dagen blev det lovpligtige orienteringsmøde afholdt. Her blev der orienteret om årets gang, økonomi og planer for det kommende år.

Alt sammen ting man også kan læse om i kirkebladet.

 

Opfølgning på syn.

De ordinære syn af kirke, kirkegårde, præstebolig og forpagterbygning var i 2018 et såkaldt provstesyn, hvor provsten og provstiets bygningskyndige arkitekt deltager foruden vores egne bygningssagkyndige, menighedsråd, præst og medarbejdere.

Vi kunne igen konstatere, at vi har vel vedligeholdte kirkegårde og bygninger takket være et dygtigt og motiveret personale.

Synet gav kun anledning til registrering af mindre vedligeholdelsesopgaver på længere sigt.

 

Præstegårdsskoven.

Præstegårdsudvalget har haft en konsulent fra skovdyrkerforeningen til at gennemgå præstegårdsskoven.

Det har resulteret i en grundig rapport, med forslag til fældning og oprydning. Blandt andet er der en del asketræer som er truet af sygdommen "asketoptørre", som truer med at dødsdømme størstedelen af asketræerne i Europa.

Det anbefales at fælde alle asketræer, der stadig kan bruges til savværkstræ, inden sygdommen bevirker, at træerne går ud. Desuden er der en del væltede træer, som skal fjernes, samt udtynding og oprydning.

Arbejdet er nu stort set gennemført. det kan se voldsomt ud, men var nødvendigt og gjort efter anbefaling fra skovkyndige.

Efter få ar vil skoven igen være ligeså attraktiv til gåture og andre rekreative formål.

 

Vitved Kirke.

I 2017 blev der lagt nyt tag på kirken og projektet blev afsluttet i september 2017 med et godt resultat og indenfor aftalte budgetrammer.

I 2018 blev igangsat et nyt projekt som indebar, at Vitved Kirke var lukket for kirkelige handlinger - efter årets konfirmationer og i perioden fra sen 14. maj til 24. august.

Projektet bestod af en hårdt tiltrængt renovering i koret, hvor alterskranke og alterbord blev taget ud og sendt til desinfektion og efterfølgende reparation pga. borebille angreb.

Der blev lagt nyt trægulv med ilagt mønster indenfor knæfaldet.

Rækværket omkring knæfaldet er blevet stabiliseret og knæfaldet forsynet med nye hynder. Endvidere er stengulv omkring knæfald repareret, lamper poleret og enkelte andre småting.

Arbejdet er veludført og kirken blev genindviet ved en festgudstjeneste søndag den 26. august.

 

Fruering Kirke og Præstegård.

I Fruering Kirke er der ikke sket de store ting, da kirken jo blev grundigt renoveret i 2015. Kirken er kalket igen i 2018 og der er foretaget enkelte småreparationer som blev påpeget ved synet.

Ved præstegården er taget på garagebygningen blevet udskiftet i år og derudover kun småreparationer.

 

Økonomi.

Vi har deltaget i de af provstiet indkaldte to budgetsamrådsmøder, hvor rammerne for det kommende års budget bliver fastlagt. En positiv udmelding fra disse møder er, at vores provsti har en god og sund økonomi, hvilket betyder, at de fleste anlægsønsker i sognene er blevet tilgodeset i 2018. Kirkeskatten i Skanderborg Kommune er for 2019 fastholdt uændret på 0,86%.

 

Tak til medarbejdere ved begge kirker.

Vi har, som også påpeget tidligere år, et både meget dygtigt, fleksibelt og engageret personale, hvilket betyder utrolig meget. Det giver en ro og et godt samarbejdsklima, som smitter af på alle, der har berøring med kirker og kirkegårde.

En stor tak skal lyde til alle for indsatsen i årets løb.

 

 

 

Planlagt virksomhed i 2019.

 

Efter de store arbejder i Vitved i 2017 og 2018 resterer der nu reparationer af dræn ved den store parkeringsplads og der skal kigges på varmeanlægget i kirken.

I Fruering skal vi have en ny lejer i forpagterboligen, da Kim Weaver har opsagt lejemålet og planlægger selv at købe hus. Samtidig skal vi også have en ny lejer til driftsbygningerne, da John Laursen har opsagt sit lejemål. Begge dele forventer vi at kunne genudleje.

Menighedsrådene planlægger at få udarbejdet en handlingsplan på længere sigt for driftsbygningernes fremtid i præstegården.

Endvidere skal vi gerne have gang i overvejelserne om en ny kunstnerisk udsmykning af altertavlen i Fruering Kirke. Der er bevilget et beløb hertil, me det er en svær beslutning, hvor mange holdninger kan gøre sig gældende.

 

Tak for samarbejdet.

Til slut skal lyde en stor tak til præst, kirkebetjening, ansatte, øvrige menighedsrådsmedlemmer og samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forløbne år.

Takken skal også gælde alle de frivillige, der yder e stor indsats i forbindelse med udgivelse af kirkeblad, arrangementer i sognene og deltagelse i vore kor samt opbakning fra familier og ægtefæller.

På menighedsrådenes vegne..

Erna Schøler Sørensen

Niels Peter Skrubbeltrang

 

- opdateret september 2018

Menighedsrådsmøder.

Der har siden sidste opdatering kun været ét menighedsrådsmøde. 

Her blev bl.a. de foreløbige budgetter for 2019 gennemgået og godkendt.

Endelige budgetter skal godkendes på oktober-mødet og indsendes til provstiet senest 15. november.

Desuden blev opfølgning af synsrapporter gennemgået og besluttet.

I år var det provstesyn, med deltagelse af provst og provstiets bygningssagkyndige arkitekt.

Der blev udtrykt tilfredshed både med kirkegårdenes, kirkernes og bygningerns tilstand og det er kun småreparationer, der skal gennemføres.

vison og målsætninger er nu blevet opdateret og kan læses bl.a. i kirkebladet og hér   menighedsråd - vision og målsætninger.

 

Vitved Kirke under renovering.

Vitved Kirke er genåbnet. Det skete ved en gudstjeneste d. 26. august.

Ved genåbningen fremstod kirken med nylakerede lysekroner, nydlakerede væglamper og det nye altergulv i koret.

Alle virkede meget tilfredse med det nye udseende i kirken under genåbningen i kirken.

Også på kirkegården er der tiltag igang, idet defekt stensætning mod syd er genetableret og flere træer, som levede på lånt tid, er blevet fældet.

Desuden er der blevet etableret en bredere indkørsel til materialgården, hvor vognmanden havde svært ved at bakke op til porten.

Der henstår et arbejde med renovering af afløb for overfladevand fra P-plads mod syd. Dette forventes lavet i indeværende år.

 

Sogneudflugt.

I søndags d. 16. september var der arrangeret en sogneudflugt for alle i sognet.

Der blev lavet et rigtigt spændende program - begyndende med skøn høstgudstjeneste i Fruering Kirke og derpå en bustur til Spentrup Kirke, hvor Steen Steensen Blichers grav lå.

- Videre til Hvidsten Kro, hvor der var spisning og foredrag og endelig besøg i Tjele Kirke, hvor en oplagt sognepræst Merete Bøye stod for et fint oplæg om Tjele Kirke. Dagen sluttede med et besøg ved verdenskortet ved Klejtrup.

Desuden blev det lovpligtige orienteringsmøde afviklet.

 

 

 

 

 

 

vision og målsætninger 2018

Menighedsrådene har i efteråret og vinterens løb arbejdet med vision og målsætning for kirke- og sognelivet og for arbejdet i menighedsrådene.

 

Vi er kommet så langt, at vi har en opdateret udgave af vision og målsætning og kan tage hul på en handlingsplan, som skal sikre, at det ikke kun bliver varm luft og flotte ord.

 

En vision og målsætning er ikke noget statisk, men derimod et værktøj for arbejdet i menighedsrådene og ikke mindst et forsøg på at synliggøre menighedsrådenes holdninger overfor alle i sognene og herud fra at få en dialog og afklaring af, om det også svarer til ønsker og forventninger hos sognenes beboere.

 

Vi vil i menighedsrådene arbejde for, at rammerne for et aktivt kirkeliv fortsat er til stede, så vi kan bevare alt det gode vi har.

 

Men vi skal også samtidig turde stille spørgsmålene: Er det også det vi vil fremadrettet?

 

Hvordan sikrer vi, at vi også i fremtiden kan bevare et kirke- og sogneliv, som gør, at vi fortsat har stor opbakning blandt sognets beboere?

 

Uanset, om vi er glade for det vi har, skal vi i menighedsrådene være åbne for nyt og vi skal kunne prioritere. Ressourcerne er begrænsede, både de økonomiske og ikke mindst de menneskelige ressourcer, som er til rådighed.

 

I menighedsrådene håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement og en debat om, hvad vi vil i sognene. Begge menighedsråd har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet og være et samlingspunkt og en aktiv del af sognenes liv. 

 

I en tid med stigene tendens til centralisering og udfordringer ved at holde fast i aktive og levende lokalsamfund, skal vi med udgangspunkt i kirken medvirke hertil.

 

På menighedsrådenes vegne

Hans Jørgen Schmidt Laursen,

- formand for Vitved Menighedsråd

Niels Peter Skrubbeltrang

- formand for Fruering Menighedsråd