Nyheder december 2018

.

.

Ny konstituering i Vitved menighedsråd.

Formand i Vitved menighedsråd, Hans Jørgen Schmidt Laursen, har ønsket at udtræde af menighedsrådet 24. oktober og ind trådte i stedet Peter Holst Jensen, som var suppleant og som tidligere har været medlem af menighedsrådet.

Erna Schøler Sørensen blev valgt  som ny formand. Peter Holst Jensen overtager posten som formand for kirkeudvalget. 

Øvrige poster i menighedsrådet er uændret.

Alle menighedsrådsmøderne afholdes som fællesmøder og det er aftalt, at Niels Peter Skrubbeltrang, der er fællesrådsformad, fremover leder alle fællesmøderne. Hidtil er mødeledelsen gået på skift mellem de to formænd.

I kirkeåret har der, foruden 7 ordinære fællesrådsmøder inklusive det årlige syn, været afholdt en række møder i præstegårdsudvalget, regnskabs- og budgetmøder, budgetsamrådsmøder i provstiet og separate møder i det enkelte menighedsråd m.v.

Alle menighedsrådsmøder holdes i " Stalden" ved præstegården. Stalden er et stort aktiv for os, både til møder, konfirmandundervisning og andre arrangementer.

Referater fra menighedsrådsmøderne kan findes på sognenes hjemmeside: www.f-v-sogne.dk 

 

Sogneudflugt og Sognemøde.

Søndag d. 16. september tog vi på sogneudflugt.

Der var lavet et spændende program begyndende med en velbesøgt høstgudstjeneste i Fruering Kirke.

Derefter blev bussen fyldt og første besøg i Spentrup Kirke, hvor vi hørte om Steen Steensen Blicher. Derefter Hvidsten Kro med spisning og foredrag og endelig besøg i Tjele Kirke.

Dagen sluttede med besøg ved "Verdenskortet" ved Klejtrup Sø, hvor vi også fik en lækker middag inden hjemturen.

I løbet af dagen blev det lovpligtige orienteringsmøde afholdt. Her blev der orienteret om årets gang, økonomi og planer for det kommende år.

Alt sammen ting man også kan læse om i kirkebladet.

 

Opfølgning på syn.

De ordinære syn af kirke, kirkegårde, præstebolig og forpagterbygning var i 2018 et såkaldt provstesyn, hvor provsten og provstiets bygningskyndige arkitekt deltager foruden vores egne bygningssagkyndige, menighedsråd, præst og medarbejdere.

Vi kunne igen konstatere, at vi har vel vedligeholdte kirkegårde og bygninger takket være et dygtigt og motiveret personale.

Synet gav kun anledning til registrering af mindre vedligeholdelsesopgaver på længere sigt.

 

Præstegårdsskoven.

Præstegårdsudvalget har haft en konsulent fra skovdyrkerforeningen til at gennemgå præstegårdsskoven.

Det har resulteret i en grundig rapport, med forslag til fældning og oprydning. Blandt andet er der en del asketræer som er truet af sygdommen "asketoptørre", som truer med at dødsdømme størstedelen af asketræerne i Europa.

Det anbefales at fælde alle asketræer, der stadig kan bruges til savværkstræ, inden sygdommen bevirker, at træerne går ud. Desuden er der en del væltede træer, som skal fjernes, samt udtynding og oprydning.

Arbejdet er nu stort set gennemført. det kan se voldsomt ud, men var nødvendigt og gjort efter anbefaling fra skovkyndige.

Efter få ar vil skoven igen være ligeså attraktiv til gåture og andre rekreative formål.

 

Vitved Kirke.

I 2017 blev der lagt nyt tag på kirken og projektet blev afsluttet i september 2017 med et godt resultat og indenfor aftalte budgetrammer.

I 2018 blev igangsat et nyt projekt som indebar, at Vitved Kirke var lukket for kirkelige handlinger - efter årets konfirmationer og i perioden fra sen 14. maj til 24. august.

Projektet bestod af en hårdt tiltrængt renovering i koret, hvor alterskranke og alterbord blev taget ud og sendt til desinfektion og efterfølgende reparation pga. borebille angreb.

Der blev lagt nyt trægulv med ilagt mønster indenfor knæfaldet.

Rækværket omkring knæfaldet er blevet stabiliseret og knæfaldet forsynet med nye hynder. Endvidere er stengulv omkring knæfald repareret, lamper poleret og enkelte andre småting.

Arbejdet er veludført og kirken blev genindviet ved en festgudstjeneste søndag den 26. august.

 

Fruering Kirke og Præstegård.

I Fruering Kirke er der ikke sket de store ting, da kirken jo blev grundigt renoveret i 2015. Kirken er kalket igen i 2018 og der er foretaget enkelte småreparationer som blev påpeget ved synet.

Ved præstegården er taget på garagebygningen blevet udskiftet i år og derudover kun småreparationer.

 

Økonomi.

Vi har deltaget i de af provstiet indkaldte to budgetsamrådsmøder, hvor rammerne for det kommende års budget bliver fastlagt. En positiv udmelding fra disse møder er, at vores provsti har en god og sund økonomi, hvilket betyder, at de fleste anlægsønsker i sognene er blevet tilgodeset i 2018. Kirkeskatten i Skanderborg Kommune er for 2019 fastholdt uændret på 0,86%.

 

Tak til medarbejdere ved begge kirker.

Vi har, som også påpeget tidligere år, et både meget dygtigt, fleksibelt og engageret personale, hvilket betyder utrolig meget. Det giver en ro og et godt samarbejdsklima, som smitter af på alle, der har berøring med kirker og kirkegårde.

En stor tak skal lyde til alle for indsatsen i årets løb.

 

 

 

Planlagt virksomhed i 2019.

 

Efter de store arbejder i Vitved i 2017 og 2018 resterer der nu reparationer af dræn ved den store parkeringsplads og der skal kigges på varmeanlægget i kirken.

I Fruering skal vi have en ny lejer i forpagterboligen, da Kim Weaver har opsagt lejemålet og planlægger selv at købe hus. Samtidig skal vi også have en ny lejer til driftsbygningerne, da John Laursen har opsagt sit lejemål. Begge dele forventer vi at kunne genudleje.

Menighedsrådene planlægger at få udarbejdet en handlingsplan på længere sigt for driftsbygningernes fremtid i præstegården.

Endvidere skal vi gerne have gang i overvejelserne om en ny kunstnerisk udsmykning af altertavlen i Fruering Kirke. Der er bevilget et beløb hertil, me det er en svær beslutning, hvor mange holdninger kan gøre sig gældende.

 

Tak for samarbejdet.

Til slut skal lyde en stor tak til præst, kirkebetjening, ansatte, øvrige menighedsrådsmedlemmer og samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forløbne år.

Takken skal også gælde alle de frivillige, der yder e stor indsats i forbindelse med udgivelse af kirkeblad, arrangementer i sognene og deltagelse i vore kor samt opbakning fra familier og ægtefæller.

På menighedsrådenes vegne..

Erna Schøler Sørensen

Niels Peter Skrubbeltrang

 

- opdateret september 2018

Menighedsrådsmøder.

Der har siden sidste opdatering kun været ét menighedsrådsmøde. 

Her blev bl.a. de foreløbige budgetter for 2019 gennemgået og godkendt.

Endelige budgetter skal godkendes på oktober-mødet og indsendes til provstiet senest 15. november.

Desuden blev opfølgning af synsrapporter gennemgået og besluttet.

I år var det provstesyn, med deltagelse af provst og provstiets bygningssagkyndige arkitekt.

Der blev udtrykt tilfredshed både med kirkegårdenes, kirkernes og bygningerns tilstand og det er kun småreparationer, der skal gennemføres.

vison og målsætninger er nu blevet opdateret og kan læses bl.a. i kirkebladet og hér   menighedsråd - vision og målsætninger.

 

Vitved Kirke under renovering.

Vitved Kirke er genåbnet. Det skete ved en gudstjeneste d. 26. august.

Ved genåbningen fremstod kirken med nylakerede lysekroner, nydlakerede væglamper og det nye altergulv i koret.

Alle virkede meget tilfredse med det nye udseende i kirken under genåbningen i kirken.

Også på kirkegården er der tiltag igang, idet defekt stensætning mod syd er genetableret og flere træer, som levede på lånt tid, er blevet fældet.

Desuden er der blevet etableret en bredere indkørsel til materialgården, hvor vognmanden havde svært ved at bakke op til porten.

Der henstår et arbejde med renovering af afløb for overfladevand fra P-plads mod syd. Dette forventes lavet i indeværende år.

 

Sogneudflugt.

I søndags d. 16. september var der arrangeret en sogneudflugt for alle i sognet.

Der blev lavet et rigtigt spændende program - begyndende med skøn høstgudstjeneste i Fruering Kirke og derpå en bustur til Spentrup Kirke, hvor Steen Steensen Blichers grav lå.

- Videre til Hvidsten Kro, hvor der var spisning og foredrag og endelig besøg i Tjele Kirke, hvor en oplagt sognepræst Merete Bøye stod for et fint oplæg om Tjele Kirke. Dagen sluttede med et besøg ved verdenskortet ved Klejtrup.

Desuden blev det lovpligtige orienteringsmøde afviklet.

 

 

 

 

 

 

vision og målsætninger 2018

Menighedsrådene har i efteråret og vinterens løb arbejdet med vision og målsætning for kirke- og sognelivet og for arbejdet i menighedsrådene.

 

Vi er kommet så langt, at vi har en opdateret udgave af vision og målsætning og kan tage hul på en handlingsplan, som skal sikre, at det ikke kun bliver varm luft og flotte ord.

 

En vision og målsætning er ikke noget statisk, men derimod et værktøj for arbejdet i menighedsrådene og ikke mindst et forsøg på at synliggøre menighedsrådenes holdninger overfor alle i sognene og herud fra at få en dialog og afklaring af, om det også svarer til ønsker og forventninger hos sognenes beboere.

 

Vi vil i menighedsrådene arbejde for, at rammerne for et aktivt kirkeliv fortsat er til stede, så vi kan bevare alt det gode vi har.

 

Men vi skal også samtidig turde stille spørgsmålene: Er det også det vi vil fremadrettet?

 

Hvordan sikrer vi, at vi også i fremtiden kan bevare et kirke- og sogneliv, som gør, at vi fortsat har stor opbakning blandt sognets beboere?

 

Uanset, om vi er glade for det vi har, skal vi i menighedsrådene være åbne for nyt og vi skal kunne prioritere. Ressourcerne er begrænsede, både de økonomiske og ikke mindst de menneskelige ressourcer, som er til rådighed.

 

I menighedsrådene håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement og en debat om, hvad vi vil i sognene. Begge menighedsråd har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet og være et samlingspunkt og en aktiv del af sognenes liv. 

 

I en tid med stigene tendens til centralisering og udfordringer ved at holde fast i aktive og levende lokalsamfund, skal vi med udgangspunkt i kirken medvirke hertil.

 

På menighedsrådenes vegne

Hans Jørgen Schmidt Laursen,

- formand for Vitved Menighedsråd

Niels Peter Skrubbeltrang

- formand for Fruering Menighedsråd