Nyheder september 2019

Menighedsrådsmøder.

 

Der har siden sidst kun været et enkelt menighedsrådsmøde i sognene. Her blev blandt de foreløbige budgetter  for 2020 gennemgået og godkendt.

Endelige budgetter skal godkendes på oktobermødet og indsendes til provstiet senest 15. november. Desuden blev opfølgning på synsrapporter gennemgået og besluttet.

Af større ting kan nævnes, at i Fruering planlægger vi at udskifte de nuværende tre trælåger ind til kirkegården med jernlåger, som lågen ved den lille parkeringplads.

Trælågerne er i dårlig stand og en enkelt kan dårligt lukkes. Udskiftning af lågerne skal godkendes i Stiftet, så det er en lidt længere proces.

Derudover planlægges flytning af indgangspartiet til Stalden til den modsatte gavl op mod boligen og samtidig renovering af overdækningen her. Den nuværende indgang er ikke særlig hyggelig og ved flytning bliver der samtidig bedre garderobe og toiletforhold.

 

I Vitved er kirken og graverkontoret blevet kalket. Der er kommet hylder op i fyrrummet og to ruder er repareret i kirkens vinduer efter stenslag. Plankeværket ved containerpladsen er blevet malet op -desuden vinduer og døre i kontorbygningen. Der er bestilt nye hynder til kirkebænkene.

Desværre viste det sig ved nærmere inspektion, at klokketårnet ikke kun skulle have en mindre udbedring af blyindækket og bindingsværket - MEN, en hovedreparation. Dvs. hele klokketårnet vil blive afmonteret og kørt ind på snedkerværksted. Opgaven forventes afsluttet inden vinter.

 

Nye lejere.

Som vi tidligere har orienteret om, har Kim Weaver efter 25 år i forpagterboligen selv købt hus og er flyttet.

Nye lejere fra 1. juli er Jes Andersen og Linda Hansen. Vi byder velkommen og ser frem til et godt og udbytterigt naboskab.

Samtidig har John Vind Christiansen lejet en del af driftsbygningen, hvor den anden del fortsat er lejet ud til Hans Winther "Byt din dyt."

 

Bænk i skoven.

Venlige naboer har gjort os opmærksom på, at det vil være godt, hvis der var en bænk ved udgangen af præsteskoven mod Furden, så man kan få sig et hvil og nyde udsigten. Menighedsrådene var enige heri og har bevilget pengene til bænken. Bænken er  nu opstillet og vi kan kun anbefale at tage turen gennem skoven og slappe af på bænken. 

 

Kunstnerisk udsmykning.

Vi har tidligere fået bevilget et beløb til ny kunstnerisk udsmykning på altertavlen i Fruering Kirke til erstatning for det nuværende, som er dyster og ikke af stor kunstnerisk værdi.

To kunstnere fra det østjyske er valgt til at komme med forslag og de har præsenteret skitser med deres oplæg.

På det kommende menighedsrådsmøde træffes formodentlig beslutning om, hvem der vælges til opgaven. Herefter forestår en dialog med den valgte kunstner om den endelige udformning. En spændende proces forestår.

 

Valg.

I 2020 skal der igen afholdes valg til menighedsrådenene.

Valgproceduren er formelt set ny, men i praksis stort set som den altid er gennemført hos os uden egentlig afstemningsvalg.

Valget begynder med, at der afholdes et offentligt orienteringsmøde den anden tirsdag i maj. I 2020 vil det sige tirsdag den 12. maj. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådene redegør for sin virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Derefter afholdes en valgforsamling den tredje tirsdag i september, hvor menighedsrådenes medlemmer vælges.

I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere.

I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen. Selvom der endnu er lang tid til valget, er det tid at begynde overvejelserne om nye menighedsrådsmedlemmer hos os.

Det bliver der behov for og vi skulle gerne bevare traditionen, at der er flere kandidater, end der er brug for.

 

 

 

 

 

 

Nyheder juni 2019

Konfirmationer.

Der er i år udsædvanligt store konfirmandhold og Inge-Gerd og medarbejdere skal holde hele 6 konfirmationsgudstjenester.

Samtidig har de mange konfirmander trukket store ressourcer til konfirmandundervisningen i det forløbne år. Vi skal være glade for de mange konfirmander, men det er en stor opgave for en alenepræst og medarbejdere.

Årligt kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn.

Det årlige syn fandt sted d. 3. april. Vi begyndte i Vitved Kirke, efterfølgende i Fruering Kirke og afsluttede med forpagterbolige, driftsbygninger og præstegården. Derefter blev der udfyldt synsprotokoller med de mangler og ønsker, der blev registreret. Efterfølgende bliver opgaverne prissat og det besluttes i hvilken takt opgaverne skal gennemføres.

Der var ikke større mangler at påpege - det var primært mindre vedligeholdelsesgaver, der blev noteret.

Der er fremsendt et enkelt større anlægsønske til provstiet, nemlig indkøb af en minilæsser til kirkegården. Først i løbet af sommeren bliver det afklaret, om der er midler hertil i provstiet.

 

Regnskab for 2018 og budget for 2020.

Regnskabet for 2018, for begge kirkekasser, blev godkendt på menighedsrådsmødet i marts. I Fruering var der et overskud på godt 70.000kr på driften og i Vitved et underskud på knap 60.000 kr.

Desuden er der i Vitved brugt et større beløb af de opsparede midler til de mange renoveringsopgaver, der blev gennemført i 2018.

 

Det indledende budgetsamrådsmøde i provstiet afholdes tirsdag den 8. maj i kirkecenteret i Højvangen.

På budgetsamrådsmøderne bliver kirkeskatten drøftet og der orienteres om økonomien i provstiet, herunder hvilke midler, der forventes at være til rådighed til de mange opgaver og ønsker til anlægsrojekter fra sognene.

I 2020 bliver der en speciel udfordring på grund af den nye ferielov. Den betyder, at der sandsynligvis skal hensættes et helt års feriepenge i budgettet. Hvordan det skal gøres er endnu uafklaret, men det vil givetvis komme til at påvirke muligheden for at kunne få opfyldt ønskerne til nye opgaver eller anlæg i de enkelte sogne.

 

Foreløbigt budget for begge kirkekasser for 2020 skal sendes til provstiet senest den 15. juni 2019. Der vil i slutningen af maj og begyndelsen af juni måned blive udarbejdet budgetforslag til forelæggelse og godkendelse på menighedsrådsmødet den 6. juni.

Budgetterne er foreløbige, da afsluttende budgetsamrådsmøde i provstiet først finder sted den 3. september. Først her ved vi nøjagtigt, hvilke midler vi får til rådighed i 2020. Menighedsrådene skal fremsende endelige budgetter til provstiet senest den 15. november.

 

 

 

 

 

Nyheder Marts 2019

 

Julen og nytåret er vel overstået med dens mange aktivteter både i kirken og på hjemmefronten.

I kirkerne har der været Lucia optog og koncert, adventskoncert med Virringkoret og krybbespil med mini konfirmander og julesang i Vitved Kirke som vanlig.

Desuden julegudstjenesterne, hvor der altid er en særlig stemning. Det er der også ved nytårsgudstjenesterne, hvor vi kan ønske hinanden godt nytår med champagne og kransekage, som Inge-Gerd og Finn hvert år trakterer med. En god tradition, som vi siger tak for.

 

Konstituering

 

Som vanlig er november-menighedsrådsmødet også et konstituerende møde, hvor der er valg til de såkaldte enkeltmandsposter ( formand, næstformand, kirkeværger, kasserer, sekretær og kontaktperson). Disse poster besættes kun for et år ad gangen.

 

Efter den ændrede konstituering i Vitved på oktobermødet var alle valg genvalg både i Vitved og i Fruering.

Der har atter igen i år været afholdt fastelavnsgudstjeneste, tøndeslagninng og Gospelgudstjeneste.

 

Gospel gudstjenesten er for 9. gang under ledelse af Tina Buchholtz, hvor årets konfirmander bruger hele søndagen til at forberede sig og afsluttende med gudstjenesten kl. 16.

Det blev en dejlig oplevelse.

Til begge arrangementer er der brug for frivillig hjælp til afviklingen og heldigvis er der altid menighedsrådsmedlemmer, som beredvilligt træder til. - Tak for det!

 

Nye lejere

 

Vi har fået ny lejer i den del af driftsbygningerne, vi ikke selv benytter.

Lejer er Hans Winther, Skanderborg, som ejer firmaet BytDinDyt og bygningerne skal bruges til udstilling og opmagasinering af biler.

 

Også boligen til forpagtergården skl have ny lejer. Efter 28 år som lejer - i begyndelsen af både bolig og driftsbygninger og de senere år alene boligen - har Kim Weaver besluttet at købe sit eget og er derfor flyttet med udgangen af 2018.

Boligen er i god stand, men der skal selvfølgelig males og småreparationer til, inden den kan genudlejes. Dette er nu igangsat og vi håber snarest at finde en ny og stabil lejer.

 

Sikkerhed ved gravstenene.

 

Efter at der har været en alvorlig ulykke på en kirkegård, hvor der var en (stor) gravsten, som væltede ned over et barn, der blev dræbt, har der været skærpet fokus på sikkerheden omkring gravstenene ( monomentsikkerhed).

 

Specielt for større gravsten ( over 60cm høje) er det vigtigt, at det kontrolleres, om de står sikkert og ikke kan vælte. Det er gravstedsindehaverens ansvar at kontrollere og sikre, at stenene ikke kan vælte og hvis der er  problemer, at få dem udbedret.

 

Hvis du som gravstedsindehaver observerer problemer, kan graver eller kirkeværge kontaktes oggive vejledning, hvordan stenene kan sikres.

 

Vitved

 

Efter to år med store renoveringsprojekter, nyt tag i 2017 og nyt altergulv i 2018, ser vi frem til et år med fokuks på at få afslutttet forskellige vedligeholdelsesopgaver omkring kirken, kirkegården og parkeringspladsen.

En del af disse, som f.eks. kalkning af kirke og kapel, er afhængige af vejrgudernes gunst.

 

Fruering

 

Der er etableret bedre belysning fra præsteboligen og til "Stalden", ligesom der er etableret WIFI i "Stalden".

 

Præsteskoven

 

Som vi tidligere har orienteret om, blev det sidste år besluttet at foretage udtynding og oprydning i præstegårdsskoven. Blandtandet var der en del asketræer, som var truet af sygdommen "asketoptørre", som tuer med at dødsdømme størstedelen af asketræerne i Europa.

 

Derfor blev det anbefalet af fælde alle asketræer, som stadig kunne bruges til savværkstræ, inden sygdommen gør, at træerne dør og dermed bliver værdiløse.

 

Desuden var der en del væltede træer, som skulle fjernes, samt udtynding og oprydning. Det er nu udført af Skovdyrkerforeningen.

 

Desværre er oprydningen ikke sket, som vi har ønsket. Stierne skal reetableres og der skal ske oprydning. Dette er påtalt overfor Skovdyrkerforeningen og der er lovet snarlig udbedring.

 

Skoven indeholder desuden en fredet gravhøj, hvor der i samspil med Skanderborg Museum, for et par år siden, blev fældet en del bevoksning, så højen kunne blive frilagt.

 

Fra menighedsrådenes side ser vi gerne, at skoven bliver udnyttet til rekreative formål i forbindelse med det øvrige stisystem, som er etableret i Anebjerggård området.

 

På menighedsrådenes vegne Erna Schøler og NielsPeter Skrubbeltrang.

 

Babysalmesang

 

Også dette forår er der indbudt til sang med babyerne i Fruering Kirke. Også denne gang står musikpædagog Diana Buch for sang og lege mm.

 

Der er sendt breve ud til alle i Fruering og Vitved sogne, som har børn mellem 0-1 år og der er, som altid, god tilslutning hertil.

 

Forløbet startede i slutningen af februar måned ( uge 8) og strækker sig over i alt 8 gange frem til og med torsdag d. 11. april. Så har man ikke fået tilmeldt sig endnu, kan man stadig nå at være med. I kan blot møde op i Fruering Kirke om torsdagen kl. 9.15-10.00 i de resterende uger frem til uge 15. Dog er uge 13 en tirsdag den 26. marts.

 

Det er gratis at deltage og alle babyer med mor, far og/eller bedsteforældre er meget velkomne.

 

Aarhus-tur med konfirmanderne

 

I skrivende stund ser vi frem til vores Aarhus-tur med konfirmanderne, som i år finder sted tirsdag de 12. marts fra morgenstunden.

 

Vi skal igen i år besøge Vor Frue Kirke i Aarhus og én af de nyere kirker; denne gang Helligåndskirken i Hasle.

 

Konfirmander og Påskeudstilling

 

Som den gode tradition, det efterhånden er blevet, vil også dette års konfirmander få mulighed for at sætte billleder og farver på påskens begivenheder.

 

Malerierne strækker sig fra palmesøndag til 2. påskedag og de vil kunne ses i kirkerne fra Palmesøndag og gennem hele påskeugen.

 

Konfirmander og forældreaftener

 

Inden længe får konfirmanderne besked med hjem vedrørende kommende konfirmand forældreaftener som formentlig bliver over et par dage i den sidste uge af marts.

 

Indbydelserne hertil vil også kunne ses på konfirmandernes Facebook-gruppe.

 

Vi gennemgår alt det praktiske omkring konfirmantionerne, gudstjenesten forløb, fotografering m.m.

NB! Disse aftener er kun for forældre!

 

Skærtorsdag med ost og vin

 

Skærtorsdag aften spiste Jesus et måltid sammen med sine deciple. Ved dette måltid sammen med dem lagde Jesus nye traditioner oven på de gamle traditioner og dannede dermed det, kirken kender som nadveren.

Skærtorsdag handler i høj grad om de fællesskab vi har, når vi spiser sammen.

Derfor vil vi også i år byde på ost og vin i våbenhuset efter højmessen i såvel Fruering som i Vitved Kirke som i år er:

Torsdag d. 19. april kl. 16 i Vitved Kirke

og kl. 19.30 i Fruering Kirke.

 

 

 

 

 

Nyheder december 2018

.

.

Ny konstituering i Vitved menighedsråd.

Formand i Vitved menighedsråd, Hans Jørgen Schmidt Laursen, har ønsket at udtræde af menighedsrådet 24. oktober og ind trådte i stedet Peter Holst Jensen, som var suppleant og som tidligere har været medlem af menighedsrådet.

Erna Schøler Sørensen blev valgt  som ny formand. Peter Holst Jensen overtager posten som formand for kirkeudvalget. 

Øvrige poster i menighedsrådet er uændret.

Alle menighedsrådsmøderne afholdes som fællesmøder og det er aftalt, at Niels Peter Skrubbeltrang, der er fællesrådsformad, fremover leder alle fællesmøderne. Hidtil er mødeledelsen gået på skift mellem de to formænd.

I kirkeåret har der, foruden 7 ordinære fællesrådsmøder inklusive det årlige syn, været afholdt en række møder i præstegårdsudvalget, regnskabs- og budgetmøder, budgetsamrådsmøder i provstiet og separate møder i det enkelte menighedsråd m.v.

Alle menighedsrådsmøder holdes i " Stalden" ved præstegården. Stalden er et stort aktiv for os, både til møder, konfirmandundervisning og andre arrangementer.

Referater fra menighedsrådsmøderne kan findes på sognenes hjemmeside: www.f-v-sogne.dk 

 

Sogneudflugt og Sognemøde.

Søndag d. 16. september tog vi på sogneudflugt.

Der var lavet et spændende program begyndende med en velbesøgt høstgudstjeneste i Fruering Kirke.

Derefter blev bussen fyldt og første besøg i Spentrup Kirke, hvor vi hørte om Steen Steensen Blicher. Derefter Hvidsten Kro med spisning og foredrag og endelig besøg i Tjele Kirke.

Dagen sluttede med besøg ved "Verdenskortet" ved Klejtrup Sø, hvor vi også fik en lækker middag inden hjemturen.

I løbet af dagen blev det lovpligtige orienteringsmøde afholdt. Her blev der orienteret om årets gang, økonomi og planer for det kommende år.

Alt sammen ting man også kan læse om i kirkebladet.

 

Opfølgning på syn.

De ordinære syn af kirke, kirkegårde, præstebolig og forpagterbygning var i 2018 et såkaldt provstesyn, hvor provsten og provstiets bygningskyndige arkitekt deltager foruden vores egne bygningssagkyndige, menighedsråd, præst og medarbejdere.

Vi kunne igen konstatere, at vi har vel vedligeholdte kirkegårde og bygninger takket være et dygtigt og motiveret personale.

Synet gav kun anledning til registrering af mindre vedligeholdelsesopgaver på længere sigt.

 

Præstegårdsskoven.

Præstegårdsudvalget har haft en konsulent fra skovdyrkerforeningen til at gennemgå præstegårdsskoven.

Det har resulteret i en grundig rapport, med forslag til fældning og oprydning. Blandt andet er der en del asketræer som er truet af sygdommen "asketoptørre", som truer med at dødsdømme størstedelen af asketræerne i Europa.

Det anbefales at fælde alle asketræer, der stadig kan bruges til savværkstræ, inden sygdommen bevirker, at træerne går ud. Desuden er der en del væltede træer, som skal fjernes, samt udtynding og oprydning.

Arbejdet er nu stort set gennemført. det kan se voldsomt ud, men var nødvendigt og gjort efter anbefaling fra skovkyndige.

Efter få ar vil skoven igen være ligeså attraktiv til gåture og andre rekreative formål.

 

Vitved Kirke.

I 2017 blev der lagt nyt tag på kirken og projektet blev afsluttet i september 2017 med et godt resultat og indenfor aftalte budgetrammer.

I 2018 blev igangsat et nyt projekt som indebar, at Vitved Kirke var lukket for kirkelige handlinger - efter årets konfirmationer og i perioden fra sen 14. maj til 24. august.

Projektet bestod af en hårdt tiltrængt renovering i koret, hvor alterskranke og alterbord blev taget ud og sendt til desinfektion og efterfølgende reparation pga. borebille angreb.

Der blev lagt nyt trægulv med ilagt mønster indenfor knæfaldet.

Rækværket omkring knæfaldet er blevet stabiliseret og knæfaldet forsynet med nye hynder. Endvidere er stengulv omkring knæfald repareret, lamper poleret og enkelte andre småting.

Arbejdet er veludført og kirken blev genindviet ved en festgudstjeneste søndag den 26. august.

 

Fruering Kirke og Præstegård.

I Fruering Kirke er der ikke sket de store ting, da kirken jo blev grundigt renoveret i 2015. Kirken er kalket igen i 2018 og der er foretaget enkelte småreparationer som blev påpeget ved synet.

Ved præstegården er taget på garagebygningen blevet udskiftet i år og derudover kun småreparationer.

 

Økonomi.

Vi har deltaget i de af provstiet indkaldte to budgetsamrådsmøder, hvor rammerne for det kommende års budget bliver fastlagt. En positiv udmelding fra disse møder er, at vores provsti har en god og sund økonomi, hvilket betyder, at de fleste anlægsønsker i sognene er blevet tilgodeset i 2018. Kirkeskatten i Skanderborg Kommune er for 2019 fastholdt uændret på 0,86%.

 

Tak til medarbejdere ved begge kirker.

Vi har, som også påpeget tidligere år, et både meget dygtigt, fleksibelt og engageret personale, hvilket betyder utrolig meget. Det giver en ro og et godt samarbejdsklima, som smitter af på alle, der har berøring med kirker og kirkegårde.

En stor tak skal lyde til alle for indsatsen i årets løb.

 

 

 

Planlagt virksomhed i 2019.

 

Efter de store arbejder i Vitved i 2017 og 2018 resterer der nu reparationer af dræn ved den store parkeringsplads og der skal kigges på varmeanlægget i kirken.

I Fruering skal vi have en ny lejer i forpagterboligen, da Kim Weaver har opsagt lejemålet og planlægger selv at købe hus. Samtidig skal vi også have en ny lejer til driftsbygningerne, da John Laursen har opsagt sit lejemål. Begge dele forventer vi at kunne genudleje.

Menighedsrådene planlægger at få udarbejdet en handlingsplan på længere sigt for driftsbygningernes fremtid i præstegården.

Endvidere skal vi gerne have gang i overvejelserne om en ny kunstnerisk udsmykning af altertavlen i Fruering Kirke. Der er bevilget et beløb hertil, me det er en svær beslutning, hvor mange holdninger kan gøre sig gældende.

 

Tak for samarbejdet.

Til slut skal lyde en stor tak til præst, kirkebetjening, ansatte, øvrige menighedsrådsmedlemmer og samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forløbne år.

Takken skal også gælde alle de frivillige, der yder e stor indsats i forbindelse med udgivelse af kirkeblad, arrangementer i sognene og deltagelse i vore kor samt opbakning fra familier og ægtefæller.

På menighedsrådenes vegne..

Erna Schøler Sørensen

Niels Peter Skrubbeltrang

 

- opdateret september 2018

Menighedsrådsmøder.

Der har siden sidste opdatering kun været ét menighedsrådsmøde. 

Her blev bl.a. de foreløbige budgetter for 2019 gennemgået og godkendt.

Endelige budgetter skal godkendes på oktober-mødet og indsendes til provstiet senest 15. november.

Desuden blev opfølgning af synsrapporter gennemgået og besluttet.

I år var det provstesyn, med deltagelse af provst og provstiets bygningssagkyndige arkitekt.

Der blev udtrykt tilfredshed både med kirkegårdenes, kirkernes og bygningerns tilstand og det er kun småreparationer, der skal gennemføres.

vison og målsætninger er nu blevet opdateret og kan læses bl.a. i kirkebladet og hér   menighedsråd - vision og målsætninger.

 

Vitved Kirke under renovering.

Vitved Kirke er genåbnet. Det skete ved en gudstjeneste d. 26. august.

Ved genåbningen fremstod kirken med nylakerede lysekroner, nydlakerede væglamper og det nye altergulv i koret.

Alle virkede meget tilfredse med det nye udseende i kirken under genåbningen i kirken.

Også på kirkegården er der tiltag igang, idet defekt stensætning mod syd er genetableret og flere træer, som levede på lånt tid, er blevet fældet.

Desuden er der blevet etableret en bredere indkørsel til materialgården, hvor vognmanden havde svært ved at bakke op til porten.

Der henstår et arbejde med renovering af afløb for overfladevand fra P-plads mod syd. Dette forventes lavet i indeværende år.

 

Sogneudflugt.

I søndags d. 16. september var der arrangeret en sogneudflugt for alle i sognet.

Der blev lavet et rigtigt spændende program - begyndende med skøn høstgudstjeneste i Fruering Kirke og derpå en bustur til Spentrup Kirke, hvor Steen Steensen Blichers grav lå.

- Videre til Hvidsten Kro, hvor der var spisning og foredrag og endelig besøg i Tjele Kirke, hvor en oplagt sognepræst Merete Bøye stod for et fint oplæg om Tjele Kirke. Dagen sluttede med et besøg ved verdenskortet ved Klejtrup.

Desuden blev det lovpligtige orienteringsmøde afviklet.

 

 

 

 

 

 

vision og målsætninger 2018

Menighedsrådene har i efteråret og vinterens løb arbejdet med vision og målsætning for kirke- og sognelivet og for arbejdet i menighedsrådene.

 

Vi er kommet så langt, at vi har en opdateret udgave af vision og målsætning og kan tage hul på en handlingsplan, som skal sikre, at det ikke kun bliver varm luft og flotte ord.

 

En vision og målsætning er ikke noget statisk, men derimod et værktøj for arbejdet i menighedsrådene og ikke mindst et forsøg på at synliggøre menighedsrådenes holdninger overfor alle i sognene og herud fra at få en dialog og afklaring af, om det også svarer til ønsker og forventninger hos sognenes beboere.

 

Vi vil i menighedsrådene arbejde for, at rammerne for et aktivt kirkeliv fortsat er til stede, så vi kan bevare alt det gode vi har.

 

Men vi skal også samtidig turde stille spørgsmålene: Er det også det vi vil fremadrettet?

 

Hvordan sikrer vi, at vi også i fremtiden kan bevare et kirke- og sogneliv, som gør, at vi fortsat har stor opbakning blandt sognets beboere?

 

Uanset, om vi er glade for det vi har, skal vi i menighedsrådene være åbne for nyt og vi skal kunne prioritere. Ressourcerne er begrænsede, både de økonomiske og ikke mindst de menneskelige ressourcer, som er til rådighed.

 

I menighedsrådene håber vi, at visionen kan være med til at skabe et bredere engagement og en debat om, hvad vi vil i sognene. Begge menighedsråd har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet og være et samlingspunkt og en aktiv del af sognenes liv. 

 

I en tid med stigene tendens til centralisering og udfordringer ved at holde fast i aktive og levende lokalsamfund, skal vi med udgangspunkt i kirken medvirke hertil.

 

På menighedsrådenes vegne

Hans Jørgen Schmidt Laursen,

- formand for Vitved Menighedsråd

Niels Peter Skrubbeltrang

- formand for Fruering Menighedsråd