Her får du nyheder fra menighedsråd & præst...

Planlagt virksomhed i 2018 

Vitved Kirke skal i 2018 have repareret gulvet i koret og det skal planlægges, at arbejdet påbegyndes umiddelbart efter konfirmationen i maj måned.

Der vil blive en periode, hvor kirken bliver lukket, da altertavlen mm. skal nedtages og sendes til rensning og konservering.

Taget på garagebygning i præstegården skal udskiftes i 2018, da det nuværende tag med asbestplader er utæt.

Menighedsrådene planlægger at få udarbejdet en længere sigtet handlingsplan for driftsbygningernes fremtid i præstegården.

Endvidere skal vi gerne have gang i overvejelserne om en ny kunstnerisk udsmykning af altertavlen i Fruering Kirke. Der er bevilget et beløb hertil, men det er en svær beslutning, hvor mange holdninger kan gøre sig gældende.

Økonomi.

Vi har deltaget i de af provstiets indkaldte to budgetsamrådsmøder, hvor rammerne for det kommende års budget bliver fastlagt.

En positiv udmelding fra disse møder er, at vores provsti har en god og sund økonomi, hvilket betyder, at alle anlægsønsker i sognene er blevet tilgodeset fra og med 2018.

Kirkeskatten i Skanderborg Kommune er for 2018 uændret på 0,86%.

marts 2018

Konstituering

Som sædvanlig er novembermødet også konstituerende møde. Inden da havde Arne Sørensen  meddelt, at han efter 17 år i menighedsrådet, i Vitved, ønskede at udtræde af tidsmæssige grunde.

Arne har ydet en meget stor indsats gennem alle årene og været et højt skattet medlem af menighedsrådet både i kraft af sine faglige kundskaber og sine menneskelige egenskaber. Der skal lyde en stor tak til Arne for indsatsen gennem årene og de bedste ønsker fremover.

I stedet for Arne indtræder Erna Schøler som medlem af menighedsrådet og som ny 1. suppleant indtræder Lene Juul.

På mødet blev Hans Jørgen Schmidt Laursen valgt som ny formand i Vitved og Preben Balskilde som ny næstformand.

Øvrige poster er uændret, det vil sige Ulla Pedersen som kirkeværge og Magda Jensen som folkevalgt kasserer.

Der var ingen ændringer i konstitueringen i Fruering.

 

Lukning af Vitved Kirke fra 14. maj - 24. august 2018

Den længe planlagte renovering i kirkens kor, hvor der er angreb af borebiller i konstruktionen omkring alterparti og knæfald, går i gang umiddelbart efter konfirmationen i maj.

Det betyder lukning af Vitved Kirke i perioden fra den 14. maj 2018 til den 24. august 2018 - begge dage inklusive.

 

Menighedsrådsmøder i "Stalden" starter nu kl. 18.30

Det er besluttet, at menighedsrådsmøderne fremover holdes i "Stalden" i stedet for konfirmandlokalet i præstegården.

I stalden er der bedre pladsforhold og vi vil gerne udnytte de gode faciliteter her mest muligt. Samtidig begynder menighedsrådsmøderne kl. 18.30 i stedet for kl. 19.

 

Sogneudflugt og sognemøde søndag d. 16. september 2018

I 2018 afholdes der sogneudflugt og sognemøde søndag d. 16. september, der begynder med en høstgudstjeneste i Fruering Kirke. Programmet er endnu ikke fastlagt, men notér allerede nu datoen. Nærmere information kommer senere.

 

Visionsdebat

For øjeblikket, har vi i menighedsrådene en debat om visioner og målsætninger både for kirkelivet i sognene og arbejdet i menighedsrådene.

Efter visionsdagen i oktober, under supervision af Bent Engelbrecht, har vi på menighedsrådsmødet i januar diskuteret resultaterne fra visionsdagen. Den diskussion fortsætter på det (de) kommende menighedsrådsmøder, inden vi melder ud med en opdateret version af visioner og målsætninger.

 

Oprydning i præstegårdsskoven

Præstegårdsudvalget har haft en konsulent fra Skovdyrkerforeningen til at gennemgå præstegårdsskoven.

Det har resulteret i en grundig rapport med forslag til fældning og oprydning. Blandt andet er der en del asketræer, som er truet af sygdommen "asketoptørre", som truer med at dødsdømme størstedelen af asketræerne i Europa.

Det anbefales at fælde alle asketræer, der stadig kan bruges til savværkstræ, inden sygdommen gør, at træerne dør. Desuden er der en del væltede træer, som skal fjernes, samt udtynding og oprydning.

Fældning og oprydning forventes at ske i løbet af 2018, hvis vejrforholdene tillader det. For øjeblikket er det ikke muligt at færdes med store maskiner i skoven uden store ødelæggelser på grund af den megen regn. 

Inde i skoven ligger en fredet gravhøj, hvor der, i samspil med Skanderborg Museum for et par år siden, blev fældet en del bevoksning, så højen er frilagt.

Fra menighedsrådets side ser vi gerne, at skoven bliver udnyttet til rekreative formål i forbindelse med det øvrige stisystem, som efterhånden er etableret i Anebjerggård- området.